Schoolverzuim en extra verlof

Schoolverzuim en extra verlof

Wanneer uw kind door ziekte, artsenbezoek of om andere redenen moet verzuimen, geeft u dan even een telefoontje of een briefje? Of meld ons dat even tevoren via onze contactpagina: Een verlofverzoek aanvragen kunt u ook doen via onze website.

Ouders hebben de mogelijkheid in specifieke gevallen gebruik te maken van verlofdagen buiten de reguliere vakanties en vrije dagen.
Sinds de herziening van de Leerplichtwet zijn de regels omtrent extra verlof of vakantie aangescherpt.

We kennen twee soorten verlof:

Extra vakantie verlof

Indien wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/ verzorgers slechts de mogelijkheid bestaat buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, niet langer duren dan tien schooldagen en niet opgenomen worden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bijvoorbeeld in geval van jubilea, verhuizing of begrafenis.

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, neemt u dan tijdig hierover contact op met de directie zodat we samen kunnen bekijken of u voor dergelijk extra verlof in aanmerking komt.

NB. Ongeoorloofd verzuim dient door de schooldirectie doorgegeven te worden aan de leerplichtambtenaar.