Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen op verschillende manieren actief betrokken worden bij het functioneren van de Mauritsschool. Een van deze manieren is het lidmaatschap van de Ouderraad (OR) of de Medezeggenschapsraad (MR). Omdat blijkt, dat de meeste ouders wel op de hoogte zijn van het doel en functioneren van de OR (de vroegere oudercommissie), maar niet goed weten wat de taken en bevoegdheden zijn van de MR volgt hier iets meer informatie.

De werkzaamheden van de MR kunnen als volgt worden ingedeeld:
A. Eigen initiatieven

De MR kan alle onderwerpen bespreken, die met de school te makenhebben. De MR kan hierover voorstellen doen aan het bestuur.
De MR bevordert zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school

B Advies van MR.

Het bestuur moet de MR advies vragen over een aantal onderwerpen, zoals:

Verandering van de grondslag van de vereniging VCO.
Vaststelling schoolwerkplan.
Benoeming of ontslag van de schoolleiding.
Taakverdeling binnen het personeel.
Vaststelling van het beleid m.b.t. de besteding van de algemene middelen.

C. Instemming van de MR
Het bestuur heeft de instemming van de MR nodig voor besluiten over onderwerpen, zoals:

Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
Vaststelling van het beleid betreffende benoeming en ontslag van personeel.
Vaststelling van beleid betreffende besteding van schoolfonds gelden.
Regeling van de gevolgen voor personeel en ouders ten gevolge van inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden of ten gevolge van een fusie.

Hebt u vragen over of voor de OR en MR, dan bent u bij een van de leden welkom.

De agenda’s van de vergaderingen liggen ter inzage, evenals het huishoudelijk reglement van de OR en MR..

GMR

Daarnaast functioneert er een GMR. ( gezamenlijke MR.) voor de VCO-scholen. Hier worden schooloverstijgende MR zaken besproken. Hebt u bepaalde klachten, dan is, in overleg tussen team, MR en OR, de procedure als volgt:

U neemt contact op met de betrokken leerkracht,
komt u samen niet tot een oplossing, dan neemt u contact op met de directie
komt er ook dan niet een oplossing, dan nemen we samen – u en de directie – contact op met de OR en MR.
Bij algemene klachten, neemt u contact op met de directie.