Klachtenregeling

Klachtenregeling

De VCO heeft al enige jaren een commissie seksuele intimidatie met als vertrouwenspersoon mevrouw J. de Boer (tel 053 – 4353032.) Op elke school is een contactpersoon aanwezig ,die bij de vertrouwenspersoon melding kan maken van ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie. Gelukkig hebben we nagenoeg geen klachten hoeven te behandelen, maar het Blijft belangrijk dat bekend is bij wie je terecht kunt met een klacht en dat er vervolgens professioneel mee wordt omgegaan.

Onder ongewenste intimiteiten verstaan wij (op de Mauritsschool) dat kinderen te maken krijgen met (ongewenste) woorden, gebaren of handelingen (door medeleerlingen, leerkrachten of hulpouders) die met seksualiteit te maken hebben en daarom in strijd zijn met onze schoolregels. Bij de contactpersoon (mw Bunk) kunnen ouders en leerlingen terecht met vragen en problemen rond seksuele intimidatie. Daarnaast kunt u natuurkijk altijd terecht bij de groepsleerkracht.

Klachtencommissie

Het VCO-bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke kIachtencommissie van de Besturenraad. Deze heeft “een klachtenregeling, voor een veilig schoolklimaat” ontwikkeld. Deze bij het VCO gehanteerde “model-kIachtenregeling” ligt voor de ouders op de school ter inzage.

Klachten kunnen er zijn op uiteenlopende gebieden

  • seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten (zie boven)
  • discriminerend gedrag
  • overige klachten: agressie, geweld, pesten, enz.

 

Werkwijze

Als uw klacht een conflict betreft, zal de klachtencommissie eerst onderzoeken wat er al aan gedaan is om het conflict op te lossen. Hebben de partijen geprobeerd het onderling eens te worden? Is er bemiddeld door directie en/of de verenigingsdirecteur? Als deze vragen negatief beantwoord worden, zal de klachtencommissie de klager terugverwijzen naar die mogelijkheden. Pas als er intern geen bevredigende oplossing is gevonden, zal de landelijke klachtencommissie de klacht in behandeling nemen.

De samenstelling van de klachten commissie is nog niet bekend. Voorlopig kunnen klachten geuit worden bij de contactpersoon of de (locatie )directeur van de school.

Conflicten

Bij conflicten moeten de betrokken partijen altijd eerst in onderling overleg proberen het probleem op te lossen om het conflict bij te leggen. Lukt dat niet, dan moet eerst de directe leidinggevende als bemiddelaar ingeschakeld worden.

Levert de bemiddeling geen oplossing, dan kan het bestuur voor advies en hulp de Besturenraad inschakelen; en kan de medewerker bij de vakbond te rade gaan.

Noch de bedrijfsarts, noch de MR spelen bij een conflict een bemiddelende rol. Uiteraard kunnen zij wel zijdelings betrokken zijn.