De opvang van nieuwe leerlingen

De opvang van nieuwe leerlingen

Opvang van nieuwe kleuters

De directeur of adjunct-directeur ontvangt de ouders voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek proberen we de ouders duidelijk te maken wat ze van de Prins Mauritsschool kunnen verwachten. We wijzen met name op de christelijke identiteit, waarvan we verwachten dat ouders deze respecteren. De godsdienstlessen worden door alle kinderen gevolgd. Lidmaatschap van welke kerkelijke gezindte dan ook is absoluut geen voorwaarde voor toelating. Betreft het een kind dat de leeftijd van 4 jaar nog niet heeft bereikt, dan is als regel de adjunct (mw Bunk) bij het gesprek aanwezig om eventuele vragen die specifiek betrekking hebben op de eerste jaargroep, te beantwoorden.

De ouders krijgen gelegenheid rond te kijken in het schoolgebouwen in de diverse groepslokalen. Een kennismakingsgesprek met de betreffende groepsleerkracht is gebruikelijk. Als de beslissing positief is, vult een van de ouders / verzorgers het aanmeldingsformulier in, het is eerst nog een toelatingsverzoek. Op dit formulier vullen de ouders / verzorgers de wettelijk voorgeschreven gegevens in. Door ondertekening verklaren ze zich akkoord met o.a. het betalen van de ouderbijdrage.

Jonge kleuters kunnen voor hun vierde verjaardag al een aantal dagdelen “meedraaien” in de groep. Ouders en leerkrachten kunnen in onderling overleg hierover afspraken maken, evenals over het niet volgen van het volledige weekprogramma door de (nog) niet leerplichtige leerlingen.

Jonge kleuters worden tot en met de laatste volledige maand voor de zomervakantie nog toegelaten, tenzij er bijvoorbeeld via het wijkoverleg andere afspraken gemaakt worden.

Opvang van nieuwe leerlingen van een andere school

Bij plaatsing in een van de andere jaargroepen vindt dezelfde procedure plaats. Bij verhuizing vanuit een andere wijk of woonplaats, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school.
Willen ouders binnen dezelfde wijk veranderen van school dan gebeurt dit altijd na goed overleg met de vorige (buurt) school. Binnen de wijk hebben de scholen hierover duidelijke afspraken met elkaar gemaakt.

Om pedagogisch-didactische of sociaal-emotionele redenen is soms verwijzing naar een andere basisschool wenselijk (bao-bao verwijzing.)